PROPOZÍCIE 2. kolo – Krajská školská liga BB žiakov ZŠ a SŠ v streľbe zo vzduchových zbraní 2017

KV SSZ Banská Bystrica v spolupráci so Športovo streleckým klubom Príbelce, ŠSK Kriváň, ŠSK MŠK Brezno a základnými školami kraja Banská Bystrica uskutočňujú  viackolovú súťaž „Krajská školská liga v streľbe zo vzduchových zbraní 2017 pre žiakov ZŠ a SŠ“ (ďalej len KŠL).
Cieľom súťaže je kvalitná príprava na kvalifikačné preteky na Majstrovstvá SR v športovej streľbe a oživiť záujem mládeže o športové využívanie voľného času a vyhľadávanie talentov v športovej streľbe pre vekové kategórie žiakov ZŠ a SŠ kraja Banská Bystrica.

Organizátor:             Krajský výbor SSZ Banská Bystric
Súťaž je finančne podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usporiadateľ:             Športovo strelecký klub DT-437 Kriváň
v spolupráci s III. ZŠ Detva (ulica Obrancov Mieru 884)

Dátum konania:          15.11.2017 /streda/

Miesto konania:           telocvičňa III. ZŠ Detva

Riaditeľ preteku:         Mgr. Gabľas Ján, riaditeľ III.ZŠ Detva

Tajomník súťaže:        Ing. Majer Dušan, predseda ŠSK Kriváň

Hlavný rozhodca:        Záchenský Pavel, A-141

PHK rozhodca:            Ing. Kulich Ján, A-009

Riadiaci streľby:          Medveď Ján, A-285

Zbor rozhodcov:          Majerová Emília, Pavlík Jozef ml., Pavlík Jozef st., Kulichová Eva, Tomaškin Pavel, Terem Milan

Technické zabezp.:      ŠSK Kriváň, ŠSK Zvolenská Slatina

Technický predpis:     Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby, Štatútu KŠL 2017 a týchto propozícií.

Druh súťaže:                KŠL je organizovaná ako súťaž jednotlivcov a trojčlenných družstiev. Každá škola môže do súťaže prihlásiť jedno družstvo do každej disciplíny bez rozdielu veku a pohlavia.

Kategórie:                  Mladší žiaci/žiačky do 14 rokov ( v roku 2017 nesmie dovŕšiť vek 15 rokov) Starší žiaci/žiačky do 16 rokov ( v roku 2017 nesmie dovŕšiť vek 17 rokov). Korektor je povolený v kategóriách  mladší žiaci/žiačky do 14 rokov!

Disciplíny:

ZaPu 30:
Môže sa použiť iba pružinová zalamovacia vzduchová puška s otvorenými mieridlami bez úprav. Povolené je skrátenie pažby a strelecký remeň pušky. Strelecké pomôcky sú povolené v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov pre kategórie mladších a starších žiakov ( osobitne chlapci aj dievčatá) a pre ľubovoľne zmiešané družstvá. Terče pre VzPu 8×5,5 – max po tri (3) rany do terča – 30 rán v čase 40 minút.

VzPu 40 v ľahu:
Môže sa použiť ľubovoľná vzduchová puška a strelecké pomôcky v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov pre kategórie mladších a starších žiakov ( spolu chlapci aj dievčatá) a pre ľubovoľne zmiešané družstvá. Terče ISSF pre VzPu – po jednej (1) rane do terča – 40 rán v čase 45 minút.

VzPu 40 v stoji:
Môže sa použiť ľubovoľná vzduchová puška a strelecké pomôcky v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov bez rozdielu kategórie a pre ľubovoľne zmiešané družstvá.
Terče ISSF pre VzPu – po jednej (1) rane do terča – 40 rán v čase 60 minút.

VzPi 40: 
Môže sa použiť ľubovoľná vzduchová pištoľ a strelecké pomôcky v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov bez rozdielu kategórie a pre ľubovoľne zmiešané družstvá.
Terče ISSF pre VzPu – max. po päť (5) rán do terča – 40 rán v čase 60 minút.

Štartovné:                              2,- € za jednotlivca a štart

Časový plán:                           8.00 – 09.00 hod. prezentácia 08.15 hod. otvorenie súťaže každého kola 08.30 – začiatok I. zmeny ďalšie zmeny priebežne podľa počtu prihlásených pretekárov.

Zbrane a strelivo:              Vlastné.

Termín prihlášok:             Prihláška musí byť doručená na kontaktnú adresu najneskôr do 12.11.2017 a musí byť potvrdená riaditeľom školy. Štart bude umožnený len športovcom uvedených v prihláške do stanoveného termínu.
Prihláška musí obsahovať: Meno a priezvisko, dátum narodenia a disciplínu. Členovia SSZ musia mať na prihláške uvedené členské číslo SSZ. Žiadame všetkých trénerov a všetky školy o dodržanie termínu prihlášok, nakoľko 13.11.2017 bude zverejnená predbežná štartovná listina na stránkach www.diabolka.sk

Kontaktná adresa:             Pavel Záchenský, Stará Huta 93, 962 25,
e-mail: zachenskyzapa@gmail.com, mobil: 0914 246 234

Prezentácia:                       15.11.2017 v mieste konania preteku, (1. zmena do 8,15 h., ďalšie zmeny do 9,00 h.)

Podmienky účasti:           Schopnosť strelca samostatne nabíjať zbraň a znalosť základov bezpečnosti pri manipulácií so zbraňou. Strelec musí štartovať len za školu, ktorú navštevuje.

Protesty:                         Podľa pravidiel športovej streľby, písomne do rúk hlavného rozhodcu s vkladom 10,- €.

Cestovné náhrady:          Súťažiaci na náklady vysielajúcej školy.

Občerstvenie:                  V rámci školského bufetu, na vlastné náklady.

Upozornenie:                  Organizátor upozorňuje všetkých vedúcich a strelcov na dodržiavanie pravidiel športovej streľby a na dodržiavanie bezpečnosti zaobchádzania so zbraňou na palebnej čiare. Manipulácia so zbraňami mimo vyhradené miesta je zakázaná a bude potrestaná diskvalifikáciou súťažiaceho. Výklad pravidiel a propozícií vykonáva riaditeľ ligy. Vstup do telocvične pre všetkých športovcov, trénerov, vedúcich družstiev len v čistej športovej obuvi.

Hodnotenie:                     Celkové poradie KŠL sa určí súčtom dvoch (2) najlepších výsledkov každého jednotlivca a družstva vo všetkých disciplínach a kategóriách zo všetkých ligových kôl (Príbelce – 20.10., Detva – 15.11. a Brezno – 7.12.). Vyhodnotenie KŠL sa uskutoční na poslednom kole v Brezne. Výsledky budú zverejnené na webstránke SSZ: www.shooting.sk a na www.diabolka.sk

Záchenský Pavel (A-141)

Ing. Majerová Emília (C628)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *